بازگشت

آیا میتوانم کارت هدیه را مرجوع کنم؟

آیا میتوانم کارت هدیه را مرجوع کنم؟

خیر، امکان مرجوع نمودن کارت هدیه وجود ندارد.